fbpx

MOKYMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. Pagrindinės sąvokos
 1. Toliau pateiktos reikšmingos sąvokos, vartojamos šiose Mokymų pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklėse yra tokios reikšmės, nebent kontekste nurodoma kitaip:
  1. “Pardavėjas” reiškia MB “Grožio verslo akademija”, Lietuvos bendrovę, tinkamai įregistruotą ir veikiančią Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 305722739, buveinės adresas M.Mironaitės g. 14-40, Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. 
  2. “Pirkėjas” reiškia bet kurį fizinį asmenį, kuriam yra 16 metų arba juridinį asmenį, perkantį internetinėje svetainėje www.gracijanakrivos.com
  3. “Šalys” reiškia Pirkėją ir Pardavėją kartu.
  4. “Taisyklės” reiškia šias Mokymų pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisykles, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.gracijanakrivos.com internetinėje svetainėje.
  5. “Internetinė svetainė” reiškia Pardavėjo tinklapį, pasiekiamą adresu www.gracijanakrivos.com
  6. “Mokymai” reiškia metodinę medžiagą, skirtą ir specializuotą grožio paslaugas teikiantiems specialistams, išdėstytą iš anksto nufilmuotoje medžiagoje ir patalpintą Internetinėje svetainėje, kurią įsigyja Pirkėjas. Mokymus veda kvalifikuoti, savo srities (specialybės) specialistai – lektoriai.
  7. “Paskyra” reiškia Pirkėjo, registracijos Internetinėje svetainėje metu sukurtą asmeninę platformą, kurioje yra saugoma ir pateikiama informaciją apie Pirkėjo užsakymų istoriją, bei kuri yra naudojama įsigytų Mokymų peržiūrai. Paskyros sukūrimui, Pirkėjas registracijos metu privalo nurodyti asmeninius Pirkėjo prisijungimo duomenis.
  8. “Sutartis” reiškia Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromą Pirkėjo pasirinktų Mokymų pirkimo-pardavimo sutartį, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.
 1. Bendrosios nuostatos
 1. Šios Taisyklės reglamentuoja Mokymų Pirkėjo ir Mokymų Pardavėjo  tarpusavio teisinius santykius, Pirkėjui įsigyjant pasirinktus Mokymus, nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Mokymų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, Šalių atsakomybę bei kitas su Mokymų pirkimu – pardavimu Internetinėje svetainėje susijusias nuostatas.
 2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Mokymų pardavimo.
 3. Prieš vykdant bet kokių Mokymų užsakymą Internetinėje svetainėje, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Prieš užbaigdamas užsakymą, Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika. Patvirtindamas susipažinimo faktą su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas, prieš darydamas užsakymą turi pažymėti varnelę, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės Šalims įgyja privalomą teisinę galią.
 4. Pirkėjas neturi teisės sutikti su šiomis Taisyklėmis iš dalies ar su tam tikromis išimtimi.
 5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymą Internetinėje svetainėje, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, t.y. atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Mokymų įsigijimas yra negalimas. Taip pat, tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis neturi teisės pateikti užsakymo Internetinėje svetainėje, priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis visa apimtimi.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeistos Taisyklės skelbiamos Internetinėje svetainėje ir įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų ir/ar papildymų įsigaliojimo data. Kiekvieną kartą perkant Mokymus, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija, kuri buvo paskelbta Internetinėje svetainėje.
 7. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Mokymus Internetinėje svetainėje.
 1. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas
 1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitais LR galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Pardavėjas užtikrina, kad asmens duomenys būtų kaupiami, saugomi ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos principų.
 3. Internetinėje svetainėje skelbiama Pardavėjo privatumo politika detaliai reglamentuoja Pardavėjo ir jo įgaliotų asmenų veiksmus tvarkant Pirkėjo asmens duomenis, naudojant įmonėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Pirkėjų, kaip duomenų subjektų, teises ir jų įgyvendinimo tvarką, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų apsauga susijusius 
 4. Pirkėjas privalo susipažinti su Internetinėje svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo privatumo politika. Patvirtindamas susipažinimo faktą su Pardavėjo privatumo politika, Pirkėjas prieš darydamas užsakymą turi pažymėti varnelę, kad yra susipažinęs su Privatumo politika ir sutinka su jos sąlygomis.
 5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Mokymų pardavimo Pardavėjo Internetinėje svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.
 1. Sutarties sudarymo momentas
 1. Pirkėjas, pirkdamas Mokymus Internetinėje svetainėje, savo nuožiūra išsirenka norimus įsigyti Mokymus ir  pagal savo norą ir poreikius suformuoja prekių krepšelį.
 2. Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, norėdamas tęsti užsakymą, užsakymo langelyje paspaudžia mygtuką „Atsiskaitymas“.
 3. Pirkėjas, prieš pasirinkdamas mokėjimo būdą už Mokymus, privalo prisijungti prie jo anksčiau sukurtos paskyros Internetinėje svetainėje arba Internetinėje svetainėje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka ir kuriuos naudojant Pirkėjui yra sukuriama asmeninė Paskyra. Pirkėjas gali įsigyti Mokymus tik užsiregistruodamas Internetinėje svetainėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis ir tokiu būdu sukurdamas asmeninę Paskyrą.
 4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs Mokymus, įvykdo visus užsakymo žingsnius, užsiregistruoja, pateikia užsakymą ir sumoka Mokymų kainą jo pasirinktu atsiskaitymu būdu, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo buvo sudaryta Mokymų pirkimo – pardavimo Sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
 5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 6. Pirkėjas, užsakymo langelyje paspaudęs mygtuką “Apmokėti” patvirtina, kad perka Mokymus ir sutinka su Mokymų kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė Mokymų pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, bendra Mokymų kaina ar jos dalimi,  tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti Mokymų ir nesudaryti nuotolinės Sutarties su Pardavėju.
 1. Mokymų  perdavimas pirkėjui
 1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai ir visa jų medžiaga tampa prieinama asmeninėje Pirkėjo Paskyroje iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą.
 2. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi medžiaga yra prieinama Paskyroje tris mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos. Mokymų peržiūrų skaičius minėtu laikotarpiu nėra ribojamas.
 3. Detalią instrukciją, kaip peržiūrėti Mokymus, Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą elektroninio pašto adresą.
 4. Pirkėjui perduota Mokymų medžiaga yra saugoma autorių teisių. Jos kopijavimas ir platinimas yra draudžiamas.
 1. Pažymėjimų išdavimas
 1. Visiems Pirkėjams, įsigijusiems Mokymus, išduodami Pardavėjo patvirtinti pažymėjimai apie baigtus Mokymus. Pažymėjimai (popieriniai arba el. formos) išsiunčiami Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba registruotu paštu Pirkėjo nurodytu korespondencijos gavimo adresu.
 1. Pirkėjo teisės ir pareigos
 1. Pirkėjas privalo užsakymo metu pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
 2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Internetinėje svetainėje įsigyjant Mokymus, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:
  1. veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo;
  2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą;
  3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.
 4. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 7.3. punktuose numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo, nepirkti Mokymų ir nesudaryti Sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
 5. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad, sudarydamas nuotolinę Sutartį, Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
 6. Pirkėjas, užsiregistruodamas Internetinėje svetainėje bei užsakydamas Mokymus, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 7. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 8. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Mokymų kainą.
 9. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine svetaine, jo asmenine Paskyra ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 10. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 11. Pirkėjas, atitinkantis šių Taisyklių reikalavimus,  turi teisę įsigyti bet kokius jo savo nuožiūra pasirinktus Mokymus, kurie yra paskelbti Internetinėje svetainėje.
 12. Pirkėjas turi teisę iš Pardavėjo gauti visą reikalingą informaciją apie išsirinktus Mokymus ar mokymų programą.
 13. Pirkėjas turi teisę atsisakyti išsirinktų Mokymų iki apmokėjimo momento.
 14. Pirkėjas įsipareigoja pasirūpinti visa reikalinga technika ir interneto ryšiu, kurie užtikrintų galimybę prisijungti prie asmeninės Paskyros ir peržiūrėti įsigytus Mokymus.
 15. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti autorinių Pardavėjo teisių, nesidalinti, nekopijuoti ar kitaip neplatinti informacijos, gautos mokymosi metu, tame tarpe bet tuo neapsiribojant:
  1. Neįrašinėti Mokymų, neplatinti Mokymų įrašo, nekeisti vaizdinės ir / ar garsinės informacijos formato (nepaversti jos tekstu) bei neversti jo į kitas kalbas;
  2. Mokymuose gautos informacijos nenaudoti komerciniais tikslais ir / arba neperpasakoti jos tretiesiems asmenims;
  3. Nesuteikti prieigos prie Paskyros jokiems tretiesiems asmenims.
 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
 1. Pardavėjas įsipareigoja:
  1. Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
  2. dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis;
  3. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  4. užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
  5. laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.
 2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės svetainės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 1. Mokymų kaina ir atsiskaitymo tvarka
 1. Mokymų programų kainos nurodomos Internetinėje svetainėje. Mokymų kainos Internetinėje svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
 2. Pardavėjas turi teisę pakeisti Mokymų kainą iki Pirkėjo apmokėjimo momento. Nauja kaina privalo būti skelbiama Internetinėje svetainėje.
 3. Internetinėje svetainėje Pirkėjas  gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
 4. Užsakymai priimami tik per Internetinę svetainę.
 5. Už įsigytus Mokymus Pirkėjas gali atsiskaitytinaudodamasis elektronine bankininkyste, Paysera mokėjimo sistema,bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje sąskaitoje faktūroje, ir Paypal mokėjimo sistema.
 6. Užsakymas patvirtinamas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Mokymus.
 7. Pardavėjas, gavęs apmokėjimą už Mokymus, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu sąskaitą faktūrą.
 1. Mokymų kokybės garantija
 1. Visų Internetinėje svetainėje parduodamų Mokymų detalūs aprašymai nurodomi prie kiekvienų Mokymų esančiame aprašyme.
 2. Pardavėjas užtikrina Mokymų kokybę.
 1. Rinkodara ir pranešimų siuntimo tvarka
 1. Pardavėjas Internetinėje svetainėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo paskelbimo apie pakeitimus momento ir atgal netaikomas.
 3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinėje svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu
 5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 1. Sutarties įsigaliojimas, nutraukimas ir pinigų grąžinimo tvarka
 1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško ir tinkamo abiejų šalių įsipareigojimų vykdymo.
 2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus Mokymų kainos) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.
 3. Pirkėjo sumokėti pinigai už Mokymus nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.
 4. Pirkėjas pareiškia, kad supranta, kad Sutarties nutraukimas po Mokymų apmokėjimo yra negalimas.
 1. Atsakomybė
 1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Internetinės svetainės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) neperdavimą tretiesiems asmenims.
 3. Autorinės Mokymų medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 4. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokėjimų svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
 5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 6. Pirkėjui pažeidus šių Taisyklių 7.15.1 – 7.15.3 punktuose įtvirtintus įsipareigojimus, Pirkėjas įsipareigoja ne ginčo tvarka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Pardavėjo reikalavimo gavimo dienos, sumokėti Pardavėjui 5000,00 EUR (penkių tūkstančių eurų dydžio) baudą, kuri Šalių susitarimu yra laikoma minimaliais Pardavėjo nuostoliais, patirtais dėl tokio pažeidimo.
 1. Skundų nagrinėjimo tvarka
 1. Nesutarimai, atsirandantys dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu.
 2. Visi skundai gali būti teikiami Pardavėjui elektroninio pašto adresu nurodytu Internetinėje svetainėje.
 3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. Baigiamosios nuostatos.
 1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
 3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Internetinėje svetainėje.
 4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
 5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
0
  0
  Krepšelis
  Krepšelis tuščiasGrižti į parduotuvę

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Susisiek dėl akademijos nuomos

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Užsiregistruokite į nemokamą seminarą